ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen
JVSolutions VOF is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door JVSolutions VOF van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door JVSolutions VOF. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan JVSolutions VOF

Artikel 2: Prijzen
Prijzen welke door JVSolutions VOF  in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 31 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door JVSolutions VOF meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 18 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

Artikel 3: Leverings-, betaal- en protesttermijnen
De door JVSolutions VOF opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan JVSolutions VOF en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 31 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 12% , waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft JVSolutions VOF tevens het recht om een administratiekost van 150 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.

Artikel 4: Levering van software
De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door JVSolutions VOF voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door JVSolutions VOF wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst

aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van JVSolutions VOF leiden. Geen enkele overeenkomst met JVSolutions VOF brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. JVSolutions VOF of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Artikel 5: Registratie van domeinnamen
De registratie van domeinnamen met de ccTLD.be geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS BELGIUM. De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van DNS.be op de url www.dns.be, en verklaart dat JVSolutions VOF  hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Voor registratie van domeinnamen met de ccTLD.nl aanvaardt de klant onder dezelfde voorwaarden de regels uiteengezet. De registratie van domeinnamen met TLD's .com / .org/ .biz/ .net ./ nu/ .info/ … geschiedt volgens de reglementen zoals weergegeven op de website van JVSolutions VOF  onder de URL www.jvsolutions.be.  De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze voorwaarden. JVSolutions VOF  draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. … De klant zal JVSolutions VOF  telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

Artikel 6: Ongeoorloofd gebruik
De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van JVSolutions VOF  of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door jvsolutions.be. Op eerste verzoek van JVSolutions VOF  zal de klant JVSolutions VOF  hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen JVSolutions VOF  die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door JVSolutions VOF  ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van JVSolutions VOF  alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van JVSolutions VOF  te claimen. Zo laat JVSolutions VOF  bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van JVSolutions VOF  activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

Artikel 7: Activiteit van Webhosting
Uw account is enkel voor persoonlijk gebruik. U mag uw wachtwoord niet geven aan een ander persoon, en u zal redelijke voorzorgsmaatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat het niet wordt ontdekt door andere personen. Ook al nemen wij op regelmatige tijdstippen backups van alle data op onze servers, er is geen sluitende garantie. Wij bevelen u dan ook aan zelf een back-up te maken van al uw bestanden op onze servers. Toevertrouwde IP adresen blijven steeds eigendom van jvsolutions.be.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
In geen geval is JVSolutions VOF  aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. JVSolutions VOF  kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het JVSolutions VOF  netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van jvsolutions.be. JVSolutions VOF  zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de JVSolutions VOF  gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van JVSolutions VOF  volgens of in verband met een met de JVSolutions VOF  gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Artikel 9 : Verwerking van persoonsgegevens
Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt jvsolutions.be, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door JVSolutions VOF  tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat JVSolutions VOF  toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@jvsolutions.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot info@jvsolutions.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . JVSolutions VOF  behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 10: Varia
De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met JVSolutions VOF  voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van jvsolutions.be . Indien een bepaling van een met JVSolutions VOF  gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid
Op alle overeenkomsten gesloten met JVSolutions VOF  is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met JVSolutions VOF  zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Tongeren.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BESCHIKBAARHEID
JVSOLUTIONS VOF doet de nodige inspanningen voor de goede werking van de door haar aangeboden diensten, doch kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eender welke onderbreking of vertraging van de gegevensoverdracht naar de gebruiker en / of ontvanger.

JVSOLUTIONS VOF is niet aansprakelijk voor saldo die door technische fouten of problemen van welke aard ook, verloren zijn gegaan. De gebruiker kan hiervoor geen vergoeding vorderen. Het saldo blijft steeds geldig en heeft geen verlooptermijn

VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER
De gebruiker verklaart de diensten te zullen gebruiken zoals van een normaal persoon mag verwacht worden en geen inbreuk zal plegen op de vigerende wetgeving en de rechten van JVSOLUTIONS VOF en / of derden.
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem verzonden berichten.

Gebruiker zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internet gebruiker en SMS verzender verwacht kan worden en is verplicht bij gebruik van de diensten van Bulksms de toepasselijke wettelijke regels en de door Bulksms vastgestelde regels in acht te nemen. Gebruiker staat er voor in steeds overeenkomstig de ACM gedragregels voor SMS diensten te handelen en vrijwaart Bulksms voor schade als gevolg van het handelen in strijd met deze gedragsregels. 

Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van SMS-berichten verzonden door Gebruiker, klanten van Gebruiker of een derde partij op verzoek van Gebruiker. Gebruiker vrijwaart Bulksms voor schade als gevolg van de inhoud van de verzonden SMS-berichten.

Gebruiker zal geen berichten verzenden waarvan de inhoud of uiting daarvan de belangen van Bulksms of van haar adverteerders schaadt of kan schaden.

Gebruiker zal op geen enkele wijze gebruik maken van de diensten van Bulksms voor uitingen welke; onrechtmatig, pornografische, beledigend, racistisch, discriminerend, opruiend van aard zijn of enige illegale inhoud bevatten.Een en ander ter uitsluitende beoordeling van Bulksms. Gebruiker garandeert jegens Bulksms dat het gebruik van de diensten van Bulksms door hem op geen enkele wijze inbreuk zal maken op rechten van derden.

Gebruiker is het niet toegestaan diensten van Bulksms te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;misleiding van derden;misbruik maken van de teksten, het logo, of informatie van Bulksms;het aanbieden van niet eigen producten of diensten zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar;het aanbieden van producten of diensten die volgens de Nederlandse wetgeving niet legaal zijn.


BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
Indien de gebruiker de diensten gebruikt voor onrechtmatige uitingen in de ruimste zin van het woord, behoudt JVSOLUTIONS VOF zich het recht voor de gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen en de overeenkomst onmiddellijk te verbreken.

MISBRUIK
Alle misbruik van welke aard ook , illegale toepassing, stalking van personen, onrechtmatig gebruik van gsm nummers worden overgemaakt aan de daartoe behorende instanties. Gerechtelijke vervolging is niet uitgesloten. JVSOLUTIONS VOF heeft het recht alle informatie die voorhanden is de bewaren voor deze logging.

Maak een test account

Test gratis ons systeem uit zonder enige verplichting!

Enkele referenties

Kursaal Oostende
Universiteit Gent
OCMW
Hubo
AXXON
Materdei
KBC